MER-metoden

MER-metoden  – 3 steg till framgång
-systematiskt arbete för ökad hälsa

MER-metoden bygger på en kombination av teori och mångårig erfarenhet. Förebyggande, åtgärdande och/eller rehabiliterande angriper MER-metoden den aktuella situationen utifrån de tre grundläggande perspektiven; Motivation, Engagemang och Respekt.

I dessa tre fundamentala block finns nycklarna till framgång för ett långsiktigt välmående där kunskap och människor växer. Metodiken (MER ab copyright) går att applicera på både individ och organisation och ger hälsa en ny dimension.

 

mer

 

Varför MER?

MER-metoden kombinerar erfarenhet, kunskap och dokumenterad teori. Det gör metodiken flexibel och resultateffektiv. Metodiken går att applicera i alla situationer genom möjligheten att skräddarsy lösningar och utgå från kundens nuläge och önskade framtidsläge.

Du väljer själv hur aktiv du vill vara. MER ab arbetar tillsammans med kunden från 1-100% beroende på beställarens behov, resurser och kapacitet. Därför fungerar MER-metodiken både kort- och långsiktigt.

Vilka effekter får vi?

Alla resultat av metodiken går att mäta. I både mjuka och hårda värden. Företag/organisationer får en friktionsfri vardag, en fungerande ledningsgrupp, ett smidigt internt flöde och parallellt välmående medarbetare. Därmed frigörs energi förvärdeskapande insatser och effektiviteten ökar vilket syns på sista raden i bokföringen. Samtidigt mår den enskilda människan bättre och upplever ökad livskvalitet. Med MER-metoden finns enbart vinnare.

Hur går det till?

 MER-metodens första steg är:

 1. Inventering av nuläget
 2. Gemensam målbild
 3. Tidsplan, arbetsgång och ambitionsnivå fastställs.
 4. Åtgärderna kopplas till förebyggande, åtgärdande och/eller rehabiliterande insatser.
 5. Professionell konsult och coach föreslår vilket av MER-metodens fundamentala block med tillhörande adekvata verktyg, som ska användas samt i vilken ordning.

MER-metodens andra steg är:

 1. Genomförande av uppsatt handlingsplan. Baseras på resultatet av steg 1.
 2. Kontinuerlig avstämning och dialog med beställaren/klienten.
 3. Flexibilitet för nya tidigare icke kända infallsvinklar.
 4. Implementering/förankring i organisationen om kunden är ett företag/organisation.
 5. Analys och resultat.

MER-metodens tredje steg är:

 1. Uppföljning och utvärdering.
 2. Dialog kring nästa steg.
 3. Stöd för återkoppling till klientens omgivning (såsom familj, vänner eller motsvarande samt chefer, medarbetare, ledningsgrupper eller övriga relevanta aktörer)

Vad kostar det?

Prissättning specificeras för varje block. Enkelt och smidigt diskuterar vi och hittar rätt nivå, omfång och volym för just dina behov.

 

Vad menar MER ab med…?

Motivation?

el_mo

Motivation är vår drivkraft och tänder lågan. Det är den som avgör om vi kommer att utföra en handling eller inte. Motivationen kan ha olika riktningar och genom att få kunskap i hur vi motiveras, vilken riktning vi föredrar kan vi lättare få kontroll över vår motivation, vår vilja! Om vi ständigt misslyckas med att motivera oss lär vi vårt undermedvetna att inte längre tro på oss själva och vi tappar inte bara tron utan även självkänslan vilket kan leda till stress och ohälsa. Här kommer MER ab in i bilden.

Genom att ställa frågorna;

 1. Vart VILL Du?
 2. Hur mycket VILL Du?
 3. För vem VILL Du?
 4. Varför VILL Du?

Att utforska motivationen leder inte bara till bättre självbild utan ger oss även förmåga att ta oss till målet, blir mer uthålliga och mer resultatfokuserade. Hur kan man då lära sig att motivera sig på rätt sätt utan krav från yttre omgivning, utan att tappa tron på sin egen förmåga. Vad betyder det att man vill något för sin egen skull och vilka konsekvenser får det?

MER metoden bygger på balans och arbetar med:

 1. Tankens kraft
 2. Inre mentala processer
 3. Drivkrafter
 4. Mål

Vad menar MER ab med…?

Engagemang?

el_en

Engagemang är nyckeln till varaktig förändring och utveckling och håller lågan vid liv. Ett äkta engagemang är som solen, den ger energi, kunskap och gemenskap och när vi får kunskap i vad som får oss att engagera oss då hittar vi den balansen som vi behöver. Att vara engagerad betyder att du tar makt över din situation, att du vill vara med och påverka. Känslan av att ge sig hän till 100% och söka kunskap är utlösande. Engagemang kommer inifrån och är inte något som kan beordras. Det måste växa fritt och stimuleras.

Medarbetarnas engagemang och delaktighet är en avgörande faktor när det gäller trivsel och välmående i alla företag och organisationer. Vad krävs för att jag ska bli engagerad och har jag förmåga att stänga av när jag behöver? Här kommer MER ab in i bilden.

Genom att ställa frågorna;

 1. Vad GÖR Du?
 2. Hur GÖR Du?
 3. För vem GÖR Du?
 4. Varför GÖR Du?

…möter vi hotet i engagemanget och hittar glädjen i ett äkta inre engagemang. Då skapas positiv utveckling där glädje möter produktivitet och lönsamhet, välmående, fokus och balans.

MER-metoden bygger på balans och arbetar med

 • Stress
 • Medvetenhet
 • Eget ansvar
 • Kontroll

Vad menar MER ab med…?

Respekt?

el_re

Respekt påverkar relationer, samarbeten och synen på oss själva. Vi lär oss konsten att inte låta lågan bränna. Alla människor är olika med varierande världsuppfattningar och erfarenheter, men framförallt olika personlighetstyper. När vi förstår det kan vi dra nytta av varandras olikheter och forma organisation där framåtanda och utveckling står i fokus, en livsbejakande vardag och en respektfull privat situation. Men för att få respekt måste man visa respekt, och för att visa respekt måste man känna respekt för sig själv.

Respekt är en naturlig konsekvens!

Respekt är inget som kan krävas av sin omgivning utan det är något som måste förtjänas över tid. Respekt bidrar till framgång och bristen på densamma fördärvar den. Oavsett om du diskuterar respekt som enskild människa eller som företag, handlar allt om människor, förtroende och förståelse för varandra. Insikt och kommunikation, tankar och känslor.

Vilka konsekvenser får det? Här kommer MER ab in i bilden.

Genom att ställa frågorna;

 1. Vad ÄR Du?
 2. Hur ÄR Du?
 3. För vem ÄR Du?
 4. Varför ÄR Du?

…. utforskar vi vårt trygghetssystem där respekt för dig själv står i första rummet. Genom kunskap och insikt går det att påverka hur andra ser på dig. Genom att omsätta ord till handling får vi bestående värden.

MER metoden bygger på balans och arbetar med

 1. Inre och yttre kommunikation
 2. Samarbete
 3. Värderingar
 4. Självbild